Paslaugos

Naudojimosi Prienų JUSTINO MARCINKEVIČIAUS viešąja biblioteka Taisyklės

 Patvirtinta

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus

2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 6

 

Naudojimosi Prienų JUSTINO MARCINKEVIČIAUS viešąja biblioteka Taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje (toliau – bibliotekoje) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 3. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442  „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226).

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimodokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose bibliotekose, naudojančiose Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (toliau – LIBIS).

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

5. Vartotojai aptarnaujami remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais, atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.

6. Bendras skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

7. Fizinis asmuo, norėdamas tapti registruotu bibliotekos vartotoju,  įsigyti bendrą skaitytojo pažymėjimą, turi:

7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka;

7.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą (taisyklių 1 priedas), nurodant privalomus (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą) ir neprivalomus (profesiją, išsimokslinimą, mokymosi vietą, darbo vietą, pareigas, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ir kt.) asmens duomenis;

7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

7.5. pateikti dokumentą, įrodantį, kad dirba arba mokosi Prienų rajono savivaldybėje, jei gyvenamoji vieta – ne Prienų rajono savivaldybė, o pageidaujama skolintis leidinius į namus;

7.6. pateikti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, jeigu įsigijo jį kitoje bibliotekoje, arba įsigyti LIBIS pažymėjimą už mokestį, nurodytą bibliotekos mokamų paslaugų sąraše (taisyklių 2 priedas). Asmenys (pensininkai, moksleiviai, neįgalieji), turintys teisę įsigyti skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis, privalo pateikti atitinkamą pažymėjimą. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.

8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką (taisyklių 3 priedas), atsinešus tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą nustatytos formos paraišką (taisyklių 3 priedas) arba pateikus duomenis, reikalingus registracijos formai užpildyti. Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

9. Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami ir naudojami tik apibendrintai šiems tikslams:

9.1. fondų komplektavimui;

9.2. vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui;

9.3. apskaitai;

9.4. asmens tapatybės nustatymui (aptarnavimo taisyklių esminio pažeidimo atvejais);

9.5. skaitytojų bendrojo bilieto funkcionavimui LIBIS bibliotekose.

10. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

11. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. B-134, Asmens duomenų tvarkymo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje taisyklės,  patvirtintos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 37, bei  kiti teisės aktai. Vartotojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

12. Vartotojai registruojami Aptarnavimo, Informacijos, Vaikų literatūros skyriuose bei visuose teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose.

13. Vieną kartą per metus vartotojai nemokamai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai.

14. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

15. Registruoti vartotojai savo skaitytojo pažymėjimą pateikia darbuotojui aptarnavimo vietoje.

15. Neužsiregistravę lankytojai, atėję į biblioteką,  apie lankymosi tikslą praneša darbuotojams.

16. Registruotas vartotojas (skaitytojas) – asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje (registruojantis būtinas tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu), turintis bibliotekos išduotą (už mokestį, nurodytą bibliotekos mokamų paslaugų sąraše) arba kitoje LIBIS bibliotekoje įsigytą skaitytojo pažymėjimą, gali:

16.1. naudotis bibliotekos skaityklomis, kompiuterinėmis darbo vietomis, internetu;

16.2. naudotis tarpbibliotekiniu abonimentu (toliau - TBA):

16.2.1. biblioteka vartotojų pageidavimu skolinasi iš kitų Lietuvos bibliotekų reikalingus dokumentus ar jų kopijas; užsakymų kiekis neribojamas, išsiųstas užsakymas neatšaukiamas;

16.2.2. visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklauso nuo persiunčiamų dokumentų svorio) apmoka vartotojas;

16.2.3. užsakymus priima ir dokumentus išduoda Aptarnavimo skyriaus ir teritorinių struktūrinių padalinių darbuotojai; jais galima naudotis tik bibliotekoje iki nurodyto jų grąžinimo termino; leidinio naudojimo terminą nustato dokumentą skolinanti biblioteka;

16.2.4. sugadinęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles;

16.2.5. vartotojui pageidaujant, gali būti atsiųsta dokumento dalies kopija, už kurią sumoka vartotojas. Tokia kopija yra jo nuosavybė;

16.3. gauti panaudai ne daugiau 10 dokumentų ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui (naujai gautiems bei paklausesniems dokumentams išdavimo terminas gali būti trumpesnis), jei nuolatinė gyvenamoji, darbo ar mokymosi vieta – Prienų rajono savivaldybė;

17. Dokumentai iš skaityklų ir kraštotyros fondų į namus neišduodami. Neskolinamos enciklopedijos, žodynai, ypač vertingi ir labai paklausūs leidiniai, einamojo mėnesio žurnalai, laikraščiai.

18. Bibliotekos padaliniuose, kur nėra sąlygų skaityti vietoje, visi periodiniai leidiniai registruotiems vartotojams gali būti išduodami į namus.

19. Iš bibliotekos patalpų galima išnešti tik tuos leidinius, kurie įrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą LIBIS skaitytojų aptrnavimo posistemio duonenų bazėje (darbuotojų įrašyti į formuliarą).

20. Dokumentai skolinami tiksliai nurodant skolinimosi laikotarpį (grąžinimo datą). Apie besibaigiantį (pasibaigusį) skolinimosi laikotarpį biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuterizuotai ir vartotojas yra nurodęs kontaktams savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos terminą, priklausomai nuo bibliotekos finansinių galimybių. Informuoti apie rankiniu būdu skolintų leidinių besibaigiantį ar pasibaigusį skolinimosi laikotarpį biblioteka galimybių neturi.

21. Vartotojas gali du kartus pratęsti paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminą (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs arba/ir kitų skaitytojų reikalaujami) internetu, gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, atėjęs ar paskambinęs į skyrių arba teritirinį struktūrinį padalinį, kuris leidinį paskolino.

22. Vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų leidinių, privalo sumokėti delspinigius:

22.1. delspinigių dydis – 5 centai už vieną leidinį per kalendorinę dieną;

22.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos terminui;

22.3. delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų (paskolintų) ir laiku negrąžintų bibliotekos leidinių įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku; jei ši suma viršijama – delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus leidinių įsigijimo kainą arba rinkos kainą jų išdavimo laiku.

22.4. Nacionalinės bibliotekos savaitės metu ir prieš Kalėdas organizuojamos 10 dienų trukmės knygų grąžinimo akcijos, kurių metu grąžinamiems dokumentams (knygoms ar kitiems leidiniams) delspinigiai anuliuojami (panaikinami).

23. Leidinius, pasiskolintus į namus iš bet kurio bibliotekos skyriaus galima grąžinti ir bibliotekos nedarbo metu, naudojant Knygų grąžinimo įrenginį prie bibliotekos tarnybinio įėjimo (Kauno g. 2 B, Prienai).

24. Vartotojas, grąžinęs leidinius, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų leidinių į namus.

25. Visos piniginės įmokos (už suteiktas paslaugas, delspinigiai, žalos atlyginimas) mokamos bibliotekos skyriuose ir teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose.

26. Į vartotojo informacinę užklausą, pateiktą apsilankymo metu, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis, atsakoma per 3 darbo dienas.

27. Specialios aptarnavimo sąlygos, jei yra galimybė ir pagrįstas poreikis, gali būti taikomos aptarnaujant neįgaliuosius, ligonius, senyvo amžiaus žmones.

28. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai (taisylių 4 priedas Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje taisyklės).

29. Lankytojas (asmuo, neužsiregistravęs bibliotekoje, neturintis skaitytojo pažymėjimo) gali gauti informacines paslaugas, naudotis  bibliotekos katalogais, vieša interneto prieiga, lankytis renginiuose, skaityti spaudinius vietoje.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

30. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

30.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

30.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

30.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;

30.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

30.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą;

30.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

30.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

30.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

30.9. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

30.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

30.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

30.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos.

31. Vartotojas privalo:

31.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

31.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

31.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

31.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

31.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką

31.6. nesukelti diskomforto kitiems skaitytojams ir lankytojams;

31.7. transporto priemones palikti (statyti) tik tam skirtose vietose.

32. Vartotojui draudžiama:

32.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

32.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

32.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

32.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir skaityklose;

32.5. skelbti informaciją bibliotekos informaciniuoe stenduose, nesuderinus su administracija;

32.6. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

33. Vartotojo atsakomybė:

33.1. vartotojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

33.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka;

33.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:

33.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

33.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 22 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

33.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

33.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

33.6. ųž padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas (lankytojas, skaitytojas) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

34. Bibliotekos turi šias teises:

34.1. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

34.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

34.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

34.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

34.5. teikti mokamas paslaugas pagal steigėjo patvirtintus įkainius, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

34.6. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

34.7. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

34.8. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

34.9. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

34.10. bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

34.11. išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę, keisti bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką;

34.12. iš anksto informavus, dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį neaptarnauti lankytojų ir vartotojų.

35. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

35.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

35.2. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

35.3. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

35.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

35.5. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

35.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

35.7. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

35.8. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

35.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

35.10. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę ar planą;

35.11. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

35.12. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

35.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

Naudojimosi Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka taisyklių

1 priedas

 

 

Naudojimosi Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka taisyklių 

PATVIRTINTA Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-162    

2 priedas

               

1. Skaitytojo pažymėjimo dublikatas 2,00 / 0, 58 Eur

2. Dokumentų parsiuntimas per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos bibliotekų Pašto paslaugų (užsakymo ir leidinių persiuntimo) kaina (nustatoma pagal pašto paslaugų tarifus)

3. Dokumentų kopijavimas, spausdinimas A4 formato 1 puslapis 0,20 / 0, 06 Eur

4. Dokumentų kopijavimas, spausdinimas A3 formato 1 puslapis 0,50 / 0, 14 Eur

5. Dokumentų skenavimas 1 puslapis 0,50 / 0, 14 Eur

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. 1. 1. 1. 

  Naudojimosi Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka taisyklių

 3 priedas

 

PARAIŠKA

DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJOJE  BIBLIOTEKOJE

_____________________

(data)

  1. Prašau užregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinį) iki 16 metų, išduodant jam skaitytojo pažymėjimą pagal nurodytus duomenis:

1.1.   Skaitytojo pažymėjimo numeris (pildo bibliotekos darbuotojas) ______________________

 

1.2.   Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinį) iki 16 metų:

Vardas*

 

Pavardė*

 

Gimimo data*

 

Asmens kodas*

 

Telefonas, el. paštas 

 

Mokymosi įstaiga

 

Klasė

 

*privalomi duomenys

 

1.3.    Duomenys apie pareiškėją (tėvą, įtėvį ar globėją):

Vardas*

 

Pavardė*

 

Asmens kodas*

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas / rajonas, šalis)*

 

Gimimo data (pildoma*, jei asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis)

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas (kontaktams, pildoma, jei nesutampa su nurodyta deklaruotąja vieta)

 

Telefono numeris, el.  pašto adresas (kontaktams

 

* privalomi duomenys

  1. Tvirtinu, kad:

2.1.   susipažinau su Naudojimosi Prienų Justino Marcinkevičiaus viešaja biblioteka taisyklėmis ir  įsipareigoju prisiimti atsakomybę už šios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus bei žalą padarytą kitam bibliotekos turtui;

2.2.   anksčiau pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

  1. Sutinku, kad šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų veiklai (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka taisyklių esminio pažeidimo atvejais), bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimui LIBIS bibliotekose).

PRIDEDAMA.___________________________________________________  kopija, __lapas(ų).

                        (asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės)

 

                                          ________________                       ___________________

                                                  (pareiškėjo parašas)                               (pareiškėjo vardas, pavardė)

                                                                                        

                                                                                        Naudojimosi Prienų Justino Marcinkevičiaus             

                                                            viešąja biblioteka taisyklių

                                4 priedas

 

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – taisyklės) nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti naudotis internetu (elektroninėmis paslaugomis, socialiniais tinklais, virtualiais pokalbiais, informacijos paieškai ir t. t.), ieškoti informacijos bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, bibliotekos elektroniniame kataloge, mokytis kompiuterinio raštingumo, dirbti su kompiuteriuose įdiegtomis taikomosiomis programomis.

3. Nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriais, užpildę registracijos formą, nustatytą  Naudojimosi Prienų rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėse, ir susipažinę su šiomis taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra bibliotekos skaitytojai.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

4. Viešosios interneto prieigos kompiuteriais galima naudotis Interneto skaitykloje, Vaikų literatūros skyriuje, visuose teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose, pateikus asmens tapatybės dokumentą ir užpildžius registracijos formą, nustatytą  Naudojimosi Prienų rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėse.

5. Naudojantis kompiuteriais pirmenybė teikiama lankytojams, norintiems naudotis elektroninėmis paslaugomis, ieškantiems informacijos mokymuisi, norintiems mokytis naudotis informacinėmis technologijomis bei dirbti taikomosiomis programomis.

6. Viešojoje bibliotekoje asmenys iki 16 metų kompiuteriais naudojasi tik Vaikų literatūros skyriuje.

7. Bibliotekos darbuotojas lankytoją, norintį pirmą kartą pasinaudoti viešąja interneto prieiga, pateikus asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (pasą, studento, moksleivio pažymėjimą ar kt.), užpildžius registracijos formą,  užregistruoja viešosios interneto prieigos vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS), suteikdamas asmeninius prisijungimo duomenis: nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šie duomenys galioja visuose Lietuvos viešųjų bibliotekų VIP prisijungimo taškuose neribotą laiką.

8. Nepilnamečiai vartotojai papildomai registruojami registracijos žurnale, nurodant vartotojo vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą (pagal Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.  rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“).

9. Vartotojas gali iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio, apie tai žodžiu ar telefonu  pranešęs bibliotekos darbuotojui ir su juo suderinęs tikslų naudojimosi kompiuteriu laiką.

10. Vartotojas, iš anksto nerezervavęs darbo vietos, naudotis kompiuteriais ir internetu gali tik tada, jeigu yra laisvų kompiuterizuotų darbo vietų.

11. Vartotojai dirba po vieną darbuotojo nurodytoje kompiuterizuotoje darbo vietoje ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, nepilnamečiai asmenys privalo daryti 15 min. pertrauką po valandos darbo kompiuteriu. Esant galimybėms, šis laikas suaugusiojo vartotojo pageidavimu gali būti pratęstas.

12. Baigę darbą, vartotojai turi uždaryti visus atvertus programų langus ir išsiregistruoti.

13. Bibliotekos darbuotojai turi teisę apriboti naudojimąsi interneto pokalbių, vaizdo įrašų peržiūros ar kitomis programomis, jei dėl naudojimosi šiomis programomis pažeidžiama kitų vartotojų teisė pasinaudoti viešąja interneto prieiga.

14. Bibliotekos darbuotojai vartotojams, pažeidusiems Taisykles, gali užblokuoti galimybę naudotis visais viešosios interneto prieigos kompiuteriais arba laikinai uždrausti dirbti kompiuteriu.

15. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius su belaidžio interneto įranga, gali naudotis belaidžiu internetu Interneto skaitykloje, Vaikų literatūros skyriuje, visuose teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose.

16. Lankytojai, turintys regėjimo negalią, gali naudotis kompiuterizuota darbo vieta akliesiems ir silpnaregiams, aprūpinta specialia programine įranga Periodikos skaitykloje.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Vartotojai gali:

15.1. gauti konsultaciją, kaip naudotis internetu;

15.2. ieškoti informacijos internete;

15.3. jungtis prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių (prisijungimo slaptažodžių teirautis darbuotojo);

15.4. bendrauti el. paštu, pokalbių svetainėse, naudotis kompiuteriuose įrengta legalia programine įranga;

15.5. naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais ir belaidžiu internetu bibliotekos viešosiose erdvėse;

15.6. žaisti žaidimus Vaikų literatūros skyriuje ir teritoriniuose struktūriniuose padaliniuose;;

15.7. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines išorines laikmenas (USB atmintinę, CD-R, DVD-R);

15.8. naudotis mokamomis paslaugomis nurodytomis mokamų paslaugų sąraše. Dėl informacijos spausdinimo, kreiptis į darbuotoją;

15.9. naudotis bibliotekos fondo kompaktinėmis plokštelėmis;

15.10. keisti prisijungimo slaptažodį;

15.11. pagal poreikį pasinaudoti pirmosios pagalbos rinkiniu bei dezinfekuojančiomis priemonėmis;

15.12. nepilnametis asmuo gali naudotis kompiuteriu ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darant 15 min. pertrauką po valandos

16. Vartotojams draudžiama:

16.1. naudotis svetimu prisijungimu


PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d.
sprendimu Nr. T3-5

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Matavimo vienetas Įkainis, Lt / Eur

1. Skaitytojo pažymėjimo dublikatas 2,00 / 0, 58 Eur
2. Dokumentų parsiuntimas per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos bibliotekų Pašto paslaugų (užsakymo ir leidinių persiuntimo) kaina (nustatoma pagal pašto paslaugų tarifus)
3. Dokumentų kopijavimas, spausdinimas A4 formato 1 puslapis 0,20 / 0, 06 Eur 
4. Dokumentų kopijavimas, spausdinimas A3 formato 1 puslapis 0,50 / 0, 14 Eur
5. Dokumentų skenavimas 1 puslapis 0,50 / 0, 14 Eur

Kauno g. 2B
LT-59147 Prienai
Įm. kodas 1882 10711
Tel./faks. (8 319) 60 380
El. p. biblioteka@prienai.rvb.lt

Rėmėjai